فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

امور مالی Finance

بازگشت

امور مالی در کانادا
 

رسیدگی صحیح به امور مالی، یکی از مسئولیتهای مهم زندگی در کانادا است. برای دستیابی به این منظور ، شما به موارد زیر نیاز خواهید داشت:
 - باز کردن یک حساب بانکی در اسرع وقت
 - پرداخت به موقع قبض ها و صورت حساب ها و بایگانی آن در پوشه قبض های پرداخت شده
 - ایجاد و نگهداری پرونده مالیات درآمد شخصی (income tax) برای هر سال
 - برنامه ریزی بودجه ماهیانه و توجه به آن (درآمد و مخارج)
 
برای کمک به شما برای درک و مدیریت بهتر پولتان در کانادا ، این بخش از راهنما  اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار می دهد:
 
پول کانادا
بانک در کانادا
ارز خارجی- صرافی
وام  در کانادا
بدهی و اعتبار
حقوق - درآمد
مالیات در کانادا
کمک های مالیاتی
بیمه
 وام برای مهاجرین
کمک های دولتی

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما