امتیازبندی نیروی متخصص کبک:تمکن مالی(پول)


 تمکن مالی کانادا

10. تمکن مالی پول  Financial Self-Sufficiency:

در این بخش شما بابت پولی که همراه خود بعد از قبولی در برنامه نیروی متخصص کبک و فدرال به کانادا می آورید امتیاز تعلق می گیرد.
امتیاز تمکن مالی در برنامه نیروی متخصص کبک

دارا بودن پول به مقدار مورد نیاز براساس تعداد نفرات خانواده
 
امتیاز
ارائه مدرک تمکن مالی
 
  1 
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
  1
 

 

حتما باید از این مورد که یک امتیاز دارد، امتیاز کسب کنید. نحوه کسب امتیاز باید طبق مستندات مورد قبول سفارت که نمونه هر 27 بانک ایران در دفتر تهران موجود می باشد،  نداشتن این یک امتیاز پرونده شما را در ابتدا رد میکند.
همچنین هزینه دولت کبک برای بررسی پرونده برای فرد اصلی و همسر و فرزندان در سال 2017 در لینک زیر می باشد: