سیاست کبک

Systeme politique

نظام سیاسی استان کبک

استان کبک دارای سیستم سیاسی دموکرات یا همان مردم سالار، پارلمانی و فدرال است. سیستم سیاسی کانادا بسیار شبیه به مدل انگلیسی است. با این حال، دو تفاوت عمده بین آنها وجود دارد: کانادا دارای یک قانون اساسی است و سازمان آن فدرال است. و ملکه انگلستان ملکه کانادا نیز هست.
یکی از مواردی که درباره کبک باید به آن توجه کرد این است که، کبک مشترک المنافع با بخش های دیگر کانادا و دارای دولت فدرالی و رژیم پارلمانی است کانادا از 10 استان و 3 قلمرو اصلی تشکیل شده است. نظام سیاسی استان کبک در سال 1867 در چهارچوب قانون بریتانیایی شمال آمریکا به ثبت رسیده است، قانونی انگلیسی که اختیارات قانونی را بین دولت های استانی و فدرال توزیع می کند.
قوانین مربوط به کبک توسط مجلس استانی یا فدرال انتخاب می شوند. مجلس آنها از مجلس ملی و فرمانداری تشکیل شده است. 125 نماینده مجلس ملی به مدت پنج سال انتخاب می شوند. فرمانداران،  توسط فرماندار کل که توانایی تحریم و وضع قوانین را همانند مجلس ملی و پارلمان دارد، انتخاب میشوند.  مجلس فدرال شامل یک مجلس عوام و یک مجلس سنا می شود. کبکی ها نمایندگان مجلس عوام اتاوا را که 295 عضو دارد برای مدت پنج سال با رأی گیری عمومی انتخاب می کنند. آنها همچنین توسط    104 عضوی که از تمام کانادا انتخاب میشوند به مجلس سنا معرفی میشوند.
هر استان دارای دولت مختص به خود است که دارای اختیارات تکمیلی نسبت به دولت فدرال است. دولت های استانی و فدرال به طور مشابه تشکیل میشوند: در هر انتخابات پارلمانی، رهبر حزبی که اکثریت آرا را به دست آورده نخست وزیر میشود و کابینه خود را از میان نمایندگان منتخب اعلام میکند.
سیستم انتخاباتی کبک بر اساس انتخابات عمومی برای همه شهروندان 18 سال و بالاتر منظور شده است. رای گیری در یک دوره با اکثریت آرا است و هر یک از 125 نماینده کبک معرف مردم هر بخش از این استان هستتند.
صرف نظر از استان محل اقامت، هر مهاجر بالغ مقیم کانادا میتواند عضوی از یک حزب سیاسی کانادایی شود، خواه فدرال خواه استانی.