پلیس کبک

Police et securite Quebec

پلیس و امنیت

مهم ترین موضوع درباره کبک امنیت می باشد و  پلیس در کبک امنیت شهروندان را تضمین میکند و با احترام به قوانین بر کارهای آنان نظارت دارد.  نیروی پلیس کبک به چهار دسته اصلی تقسیم میشود:

 • پلیس شهری که در اکثر شهرها وجود دارد
 • پلیس امنیتی کبک که در سرتاسر استان حضور دارد، به ویژه در جاده ها و در مناطق روستایی که پلیس شهری حضور ندارد
 • پلیس سلطنتی کانادا که رعایت  قوانین فدرال را تضمین می کند
 • پلیس بومی
ماموریت نیروهای پلیس در کبک:
 • حفظ آرامش، نظم و امنیت عمومی
 • پیشگیری و سرکوب کردن جرایم و تخلف از قوانین و مقررات شهرداری
 • دستگیری مرتکبین جرایم
شما در موارد زیادی می توانید از پلیس درخواست کنید که در موقعیت  مداخله کند و حضور پیدا کند، از جمله:
 • هر موقعیت اورژانسی و ضروری
 • تصادفات جاده ای
 • اگر اموالتان مورد سرقت قرار گرفته باشد، یا خودتان مورد حمله یا کلاه برداری قرار گرفته باشید
 • اگر متوجه شوید فردی که مسئولیت او را بر عهده دارید ناپدید یا ربوده شده است
 • اگر شاهد جرمی باشید
توجه داشته باشید که پلیس راهنمایی ورانندگی با پلیسی انتظامی و ... مانند ایران جداگانه نیست و یک پلیس تمام کارها را انجام میدهد.
در هر موقعیت اورژانسی که هستید با 911 تماس بگیرید.