راه آهن کانادا Canada Railway

                          Canadian_National_System_Map

عکس: خطوط تحت پوشش راه آهن کانادا

راه‌آهن ملی کانادا    Canadian National Railway

بزرگترین شرکت ریلی حمل‌ و نقل درکانادا است، که مالک شبکه‌ای از 32.831 کیلومتر خط آهن می‌باشد، این شبکه کانادا و ایالت‌های غرب میانه آمریکا، همچنین ایالت‌های جنوبی آمریکا را تحت پوشش قرار می‌دهد.
 در سال 1918 دولت کانادا اقدام به خریداری و تصاحب چندین کمپانی راه‌آهن که ورشکسته شده بودند، کرد و در 6 ژوئن 1919 با ادغام آنها، شرکت راه‌آهن ملی کانادا تشکیل شد. این شرکت در سال 1995 خصوصی شد و در حال حاضر بزرگترین شرکت ترابری ریلی کانادا بر پایه اندازه شبکه راه‌آهن و نیز از لحاظ میزان درآمد سالیانه به‌شمار می‌آید.
 دفتر مرکزی این شرکت در شهر مونترآل، استان کبک قرار دارد و سهام آن در بازار بورس نیویورک و بازار بورس تورنتو معامله می‌شود.

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ:

 •  - ﮐﺎﻧﺎدا دارای ﯾﮑﯽ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی راه آﻫﻦ ﺟﻬﺎن 48000  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺧﻂ اﺳﺖ ؟
 •  - ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راه آﻫﻦ اﯾﻤﻦ، اﻣﻦ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ، رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﯾﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
 • - ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 8/4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ راه آﻫﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آن ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع 5/1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل را ﺑﺎ راه آﻫﻦ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ(ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻔﺮ 332 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ). ﺳﯿﺴﺘﻢ راه آﻫﻦ ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 300 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • - ﻣﺘﻮﺳﻂ واﮔﻦ ﻗﻄﺎر ﺑﺎری(ﺳﺎل 1999- 68 و ﺳﺎل 82- 2008 (
 • - ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ59%
 • - ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮ وﻗﺖ ﺑﻮدن (وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ) ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی75%
 • - ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن75000   دﻻر
 • - درﻣﺠﻤﻮع 13  ﺧﻂ راه آﻫﻦ ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ در ﻣﻮﻧﺘﺮآل، ﺗﻮرﻧﺘﻮ و وﻧﮑﻮور ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ  و ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺳﺎل2006   در ﻣﺠﻤﻮع 6/58  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
 • - ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ روزاﻧﻪ 7/1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده و ﺗﺒﺎدل ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ زﯾﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
 • -  ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی1992   ﺗﺎ 2002 ﮐﺎﻻی ﺻﺎدره ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از  72% ﺑﻪ 85%  ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﮐﺎﻧﺎدا اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

. ﻇﺮﻓﯿﺖ 4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
. ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ 8/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮﯾﻠﯽ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
. ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮی و ﻣﺴﺎﻓﺮی53   ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
- راه آﻫﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﯽ داری در ﺗﺮاﻓﯿﮏ زﻣﯿﻨﯽ از ﻣﺮزﻫﺎ دارد. 65 در ﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا از ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺎی اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻣﯽ ﮔﺬرد(80 در ﺻﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ رﯾﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ از دروازه ﻫﺎی اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد)

 

قطار شیشه ای تورنتو به ونکوور

راه آﻫﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ:

 • - اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 • - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
 • - از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﺑﺮی ﺑﻮده، از رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺑﺰرگ راه ﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺮاﺑﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • - ﺑﯿﺶ از  35000 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺻﻨﻌﺖ راه آﻫﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 60000 ﻧﻔﺮ در ﺻﺘﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ وﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه وﺳﺎﯾﻞ رﯾﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.

  راه آهن آمریکا

محیط زیست کانادا

 از دﯾﺪﮔﺎه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﺨﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ ای، راه آﻫﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺮاﺑﺮی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارد.
اﮔﺮ ﭼﻪ65   در ﺻﺪ ﺗﻦ – ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر زﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ راه آﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ راه آﻫﻦ ﻓﻘﻂ3   در ﺻﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﺑﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. راه آﻫﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ، ﯾﮏ ﺗﻦ ﺑﺎر را168   ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ.
 
ﺣﻤﻞ ﺑﺎر: ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ آزادﺳﺎزی
ﮐﺮاﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.   راه آﻫﻦ ﻫﺎی ﺑﺎری ﮐﺎﻧﺎدا دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎر ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ (در ﺳﺎل1995   ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎر700  ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد)
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ.
 رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎر راه آﻫﻦ و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺟﺎده ای ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ.

قطار سراسری کانادا

قطار کانادا

 اﻧﺠﻤﻦ رﯾﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا

در ﺳﺎل1917   ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ:
ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ راه آﻫﻦ در ﮐﺎﻧﺎدا   اراﯾﻪ ﻃﺮح و دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ راه آﻫﻦ
 

انواع خطوط ریلی در کانادا

 ﮐﻼس 1: ﺷﺎﻣﻞ CN  و CPR
ﺧﻄﻮط ﮐﻮﺗﺎه: ﺑﯿﺶ از40   ﺧﻂ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا
 ﻣﺴﺎﻓﺮی :
ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ: WCE ، GO ، AMT و راه آﻫﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل   

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

 • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
 • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
 • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن