امتیازبندی نیروی متخصص کبک: سابقه کار

مسیر نما :

امتیازبندی نیروی متخصص کبک

 سابقه کار کانادا

4. سابقه کار Work Experience:
 
در بخش نیروی متخصص کبک شما از سابقه کار معتبر که دارای بیمه معتبر(جزئیات در حین قرارداد ارائه خواهد شد) باشد امتیاز کسب می کنید. این سابقه کار باید در 5 سال قبل از ارائه پرونده باشد. سابقه کار همزمان باتحصیل نیز باید در 5 سال گذشته (با ذکر نکات) باشد.

تجربه کار
 
امتیاز
کمتر از 6 ماه
 
  0
6 الی 11 ماه
 
  4
12 الی 23 ماه
 
  4
24 الی 35 ماه
 
  6
36 الی 47 ماه
 
  6
48 ماه و بیشتر
 
  8
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
  8