امتیازبندی نیروی متخصص کبک: سن

مسیر نما :

امتیازبندی نیروی متخصص کبک

 امتیازبندی سن برای مهاجرت کانادا

4. سن متقاضی اصلی Age:
 
شما در برنامه نیروی متخصص کبک نسبت به سن خود امتیاز کسب می کنید. سن شما در هنگام ارسال پرونده مبنا خواهد بود.

سن
 
امتیاز
بین 18 تا 35 سال
 
  16
36 سال
 
  14
37 سال
 
  12
38 سال
 
  10
39 سال
 
   8
40 سال
 
   6 
41 سال
 
   4
42 سال
 
2
43 سال و بالاتر
 
   0
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
16 امتیاز