فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

امتیازبندی نیروی متخصص کبک: سن

بازگشت

امتیازبندی نیروی متخصص کبک
 
4. سن متقاضی اصلی Age:
 
شما نسبت به سن خود امتیاز کسب می کنید. سن شما در هنگام ارسال پرونده مبنا خواهد بود.

سن
 
امتیاز
بین 18 تا 35 سال
 
  16
36 سال
 
  14
37 سال
 
  12
38 سال
 
  10
39 سال
 
   8
40 سال
 
   6 
41 سال
 
   4
42 سال
 
2
43 سال و بالاتر
 
   0
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
16 امتیاز

قسمت بعدی امتیازبندی کبک را ببینید : 6-  دانش زبان
 
سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما