امتیازبندی نیروی متخصص کبک:فامیل در کبک


 امتیاز فامیل در کبک
امتیازبندی نیروی متخصص کبک

7.فامیل در کبک Stay and Family in Quebec:
 
از این بخش شما به خاطر ارائه مدارک نشاندهنده اقامت دائمی فامیل در کبک (فقط استان کبک ) می توانید تا 8 امتیاز کسب کنید.

اقامت در استان کبک
 
امتیاز
تحصیل تمام وقت یا کار تمام وقت به مدت 3 ماه و بیشتر در کبک
 
5
تحصیل تمام وقت یا کار تمام وقت به مدت 6 ماه و بیشتر در کبک
 
5
داشتن ویزای کار و کار به مدت 3 ماه و بیشتر در کبک
 
5
اقامت بین 14روز تا 3 ماه در کبک
 
1
اقامت به دلایل مختلف بیش از 3 ماه
 
2
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
5
 
 
نوع وابستگی به استان کبک
 
امتیاز
همسر
 
3
فرزند، پدر و مادر، برادر و خواهر
 
3
پدر بزرگ یا مادر بزرگ
 
3
عمو، عمه، خاله، دایی و فرزندان آنها مانند برادر یا خواهرزاده
 
0
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
3