امتیازبندی نیروی متخصص کبک: فرزند


 ویزای دانش اموزی کانادا
امتیاز فرزند یرای نیروی متخصص کبک

9.فرزند Children:
 
از این بخش شما می توانید تا 8 امتیاز کسب کنید.

سن فرزند متقاضی
 
امتیاز
هر فرزند کمتر از 12 سال
 
4
هر فرزند بین 13 الی 19 سال
 
2
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
8