فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Law in Canada قانون در کانادا

بازگشت

قانون در کانادا
 
نظام قضایی کانادا در بسیاری از عرصه های مختلف زندگی، از تمام افراد کانادایی محافظت می کند. در این بخش از راهنما، اطلاعاتی در مورد حقوق و مسئولیت های قانونی در کانادا ارائه می شود. موارد زیر، موضوعات مطرح شده در این فصل می باشند:
 
حقوق بشر
 
راهنمایی حقوقی
 
پلیس
 
خشونت
 

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما