قراردادهای خانوادگی

قراردادهای خانوادگی در کانادا

هدف از تدوین این متن دادن توان درک پایه ای مسائل قانونی است. این متن جایگزینی برای گرفتن کمک و مشاوره قانونی برای یک فرد نیست. اگر با مسائل خانوادگی درگیر هستید جهت حفظ منافع خود هر چه سریعتر از مشاوره قانونی بگیرید.
قراردادهای خانوادگی موافقتنامه های قانونی هستند که در مورد روابط نزدیک اجرا می شوند. موافقتنامه زندگی مشترک ، قراردادهای ازدواج ، و جدایی انواع مختلف قرار دادهای خانوادگی را تشکیل می دهند. شما می توانید با استفاده از این قراردادها شرایطی را در مورد رابطه خود ایجاد کنید، همچنین اگر رابطه شما و شریک زندگیتان روزی خاتمه یابد می توانید در مورد حقوق و مسئولیتهای خود باهم بتوافق برسید.
قراردادهای خانوادگی باید بصورت کتبی باشند تا جنبه قانونی پیدا کنند. شما و شریک زندگیتان هردو باید این قرارداد را در حضور یکنفر شاهد امضا کنید. برای ایجاد هرگونه تغییر یا خاتمه دادن به آن نیز باید از همین قوانین پیروی کنید: یعنی بصورت کتبی و در حضور یکنفر شاهد آنرا امضاء کنید.
هشدار :  قرار دادهای خانوادگی می توانند شما را از حقوق مهم مثل حقوق مربوط به اموال و دارایی، و خرجی (نفقه) محروم سازند. قبل از امضای هرگونه قرارداد خانوادگی با یا وکیل صحبت کنید.

کیس ازدواج در کانادا

شما و شریک زندگیتان می توانید قبل یا بعد از شروع زندگی مشترک یک موافقتنامه (زندگی مشترک) تهیه کنید.
موافقتنامه زندگی مشترک می تواند شامل موارد زیر باشد:
نحوه سازماندهی بعضی از موارد (بعنوان مثال، می توانید باهم بتوافق برسید که امور مالی و دارائیهای خود را جدا از هم نگهدارید)؛
آنچه که شما در زمان خاتمه رابطه تان انجام خواهید داد (بعنوان مثال، نحوه تقسیم اموالی و دارایی و میزان نفقه (خرجی ) که یکی از زوجین به زوج دیگر می پردازد). این موضوع بسیار مهم است زیرا قانون خانواده در مورد املال برای زوجهای تحت قانون عرفی   Common-law بکار نمی رود. زمانیکه یک زوج قانون عرفی از هم جدا می شوند، خانه انها متعلق به شخصی است که سند مالکیت بنام وی می باشد.
در یک موافقتنامه زندگی مشترک هیچ اشاره ای به سرپرستی و دسترسی کودکان نمی شود. سرپرستی، دسترسی و خرجی کودکان تنها در زمان جدایی شما و شریک زندگیتان تعیین می شوند.
اگر شما و شریک زندگیتان مدتی بعد از زندگی مشترک باهم قانوناً ازدواج کنید، موافقتنامه زندگی مشترکتان تبدیل به قرارداد ازدواج خواهد شد

ازدواج ایرانیان در کانادا

 قرارداد ازدواج همانند موافقتنامه زندگی مشترک است، اما برای زوجینی است که باهم قانوناً ازدواج کرده اند. برای افرادی که قصد ازدواج در کانادا دارند آنرا موافقتنامه قبل از ازدواج     pre-nuptial agreement     می نامند.
قرار دادهای ازدواج نیز همان مسائل موافقتنامه های زندگی مشترک را مطرح می سازند، و در آنها به موضوع سرپرستی، دسترسی یا خرجی فرزند اشاره نمی شود. این مسائل تنها در زمان جدایی شما خانه مشترک و قراردادهای ازدواج اگر شما با شریک زندگیتان ازدواج کرده اید، هردوی شما حق ویژه ای نسبت به خانه ای که در آن زندگی می کنید دارید. این محل را خانه مشترک زناشوئی   Matrimonial home  مینامند.
خیلی احتیاط کنید. ممکن است شما از حقی صرفنظر کنید که در آینده شما تاثیر داشته باشد.
بموجب قانون در کانادا، شما و شریک زندگیتان با حق و حقوق مساوی در خانه مشترکتان زندگی می کنید. همچنین بموجب قانون، هیچ یک از شما حق ندارد بدون اجازه دیگری خانه را بفروشد یا به رهن (مورگج) بگذارد.
قرار دادهای ازدواج مجاز به تغییر این حق و حقوقها نمی باشند.
از قراردادهای ازدواج می توان برای مطرح نمودن یا حق بسیار مهم در مورد خانه مشترک استفاده کرد. قانوناً، شما و شریک زندگیتان حق دارید که ارزش (واقعی) خانه مشترکتان را بطور مساوی بین خود تقسیم کنید.
 به هنگام جدایی، ارزش منزل وسایر متعلقات و بدهی بصورت یکسان میان طرفین تقسیم میشود بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی مالک آن خانه بوده یا چه کسی پول آنرا پرداخته است. این موضوع حتی در صورتی که یکی از شما قبل از ازدواج تنها مالک آن خانه بودید نیز صدق می کند. شریک زندگیتان ممکن است از شما بخواهد که قرارداد ازدواجی را امضا کنید که شما در ارزش خانه هیچ سهمی نخواهید داشت یا اینکه سهم شما از نصف کمتر خواهد بود. قانون اجازه می دهد که چنین موضوعاتی در قراردادهای ازدواج قید شوند.
موافقتنامه جدایی موافقتنامه جدایی نوع دیگری از قرارداد خانوادگی است. شما و شریک زندگیتان می توانید از این قرارداد برای نحوه حل مسائل در زمان جدایی استفاده کنید. از قرارداد جدایی می توان هم در صورت ازدواج قانونی و هم ازدواج عرفی استفاده کرد. مفاد یک قرارداد جدایی می تواند شامل موارد سرپرستی و دسترسی کودکان ، حمایتهای مالی ، و نحوه تقسیم اموالی باشد. شما و شریک زندگیتان می توانید از قرارداد جدایی جهت حل مسائل زیر استفاده کنید زیرا:
 ۰ مذاکره در مورد یا موافقتنامه می تواند سریعتر و بی دردسر تر از رفتن به دادگاه باشد ۰ شما می توانید مفاد موافقتنامه را کنترل کنید
 ۰ احتمال بیشتری دارد که شما و شریک زندگیتان از موافقتنامه پیروی کنید، زیرا خود شما مفاد آن را تائین کرده اید.

قراردادهای خانوادگی در کانادا چگونه اجرا می شوند؟

  شما می توانید قرارداد خانوادگی خود را در دادگاه به ثبت برسانید. در اینصورت، این قرارداد همانند حکم دادگاه به مرحله اجرا در خواهد آمد. برای جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده بهتر است قرارداد خود را به ثبت برسانید. دادگاه قرارداد را مجدداً بررسی نخواهد کرد مگر اینکه شما یا شریک زندگیتان با آن مخالفت کنید. شما همچنین از دادگاه برای اجرای سایر مفاد قرارداد کمک بگیرید.
اکثر اوقات، دادگاهها مفاد قرار دادهای خانوادگی را به اجرا می گذارند. قبل از امضای یا قرارداد خانوادگی از مشاور حقوقی کمک بگیرید. مطمئن شوید که مفاد موافقتنامه را خوب درک کرده باشید و حتما متوجه باشید که حق و حقوق شما در این موافقتنامه ممکن است با حق و حقوقتتان در برابر قانون فرق داشته باشد. یک وکیل نیز می تواند به شما کمک کند تا تمام اطلاعات لازم را در باره امور مالی و دارایی شریک زندگیتان بدست آورید و در باره صحت موافقتنامه تصمیم گیری نمائید.

آیا دادگاهها یا قرارداد غیرمنصفانه را تغییر خواهند داد؟

 چنانچه با موضوعی در قرارداد خانوادگی خود مخالف هستید و مایل به اعتراض هستید، باید به دادگاه مراجعه کنید. البته باید بدانید که دادگاهها خواهان مداخله در این نوع قراردادها نیستند. آنها قرار دادهای خانوادگی را تنها به این دلیل که منفعت کمتری از قرار دادهای قانونی برای شما دارد تغییر نخواهند داد. اگر بتوانید موارد زیر را ثابت کنید، احتمالی موفق شدن شما بیشتر خواهد بود:
۰ شریک زندگیتان در مورد وضعیت مالی با شما صادق و رو راست نبوده است
 ۰ قرارداد را تحت فشار امضا کرده اید
 ۰ موافقتنامه بسیار غیر منصفانه است
 
دادگاهها معمولا قراردادهایی که تقسیم اموال در آنها قید شده را تغییر نمی دهند. به احتمال کم قرارداد مربوط به نفقه همسر را تغییر می دهند. اگر موقعیت شما بدتر از زمان امضا قرارداد باشد، دادگاه به احتمال زیاد آنرا تغییر خواهد داد.
زمانیکه با یک قرارداد خانوادگی مخالفت می شود، ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد که قسمتی از آنرا حذف کند و در صورت مهم و کلیدی بودن آن قسمت، شاید کل قرارداد را لغو کند. در اینصورت، شما و شریک زندگیتان می توانید قرارداد جدیدی را تهیه نمائید، و در صورت به توافق نرسیدن می توانید از دادگاه بخواهید که برای حل این مسائل بشما کمک کند.
اگر شما فرانکوفون (کسی که زبان مادریش فرانسه است) هستید دریافت مطالب به زبان فرانسه در روند دادگاه جزو حقوق شما میباشد. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با حقوقتان با یا وکیل، دفاتر حقوقی محلتان و یا تلفن امداد، زنان 2433-336-877-1 و یا 1-866-860-7082 YTT تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دسترسی به خدمات به زبان فرانسوی به سایتهای اینترنتی به ادرسهای زیر میتوانید مراجعه کنید

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن