خرجی - نفقه فرزند

خرجی - نفقه  فرزند

هدف از تدوین این متن ارائهٔ درک ساده و ابتدایی از مسائل حقوقی میباشد که البته جایگزینی در امر کمک گرفتن و مشاوره حقوقی برای یک فرد بشمار نمیرود. در صورت درگیری با مسائل قانون خانواده توصیه میشود برای آشنایی با گزینهٔ های ممکن و حفظ حقوق خود در اسرع وقت از مشاورهٔ حقوقی کمک بگیرید.
حق اولاد است که از طرف والدین خود حمایت مالی شود. اگر شما و ولی دیگر باهم زندگی نمیکنید، باید هزینه های مراقبت از فرزندان خود را مشترکا تامین کنید.
والدین باید فرزند خود را از نظر مالی حمایت کنند، حتی اگر:

 - با فرزند خود زندگی نمیکنند؛
 -فرزند خود را نمی بینند؛
 -با ولی دیگر ازدواج نکرده اند،
 - یا هرگز با ولی دیگر زندگی نکرده اند.
اگر شما حضانت (سرپرستی) کامل فرزند خود را بعهده دارید (یعنی اکثر اوقات او با شمازندگی میکند)، از نظر قانونی محق دریافت خرجی فرزند (child support) از ولی دیگر میباشید. شما را دریافت کننده - recipient و ولی دیگر را پرداخت کننده  - payor
 مینامند. پرداخت کننده میتواند یک ولی اصلی یا کسی باشد که او را به فرزند خواندگی قبول کرده است. یک ولی ناتنی که همانند یک ولی رفتار نموده نیز ممکن است ملزم به پرداخت خرجی فرزند شود.
 

چگونه میتوان خرجی فرزند را گرفت؟


 شما و ولی دیگر میتوانید در مورد خرجی فرزند باهم به توافق برسید. بهتر است که این توافق بصورت کتبی، تاریخ دار و با امضاء هر دوی شما باشد. همچنین بهتر است که هر یک از شما از یک وکیل بخواهید تا آن را مشاهده و در دادگاه ثبت کند.
اگر در مورد مقدار خرجی باهم به توافق نمیرسید و اگر رابطهٔ شما با ولی دیگر توام با بدرفتاری و اذیت و آزار بوده است، اگر توافقنامه بی اعتبار شود و یا اگر فرزندتان مدتی را با شما بسر میبرد و شما به خرجی فرزند نیاز دارید، میتوانید از دادگاه برای صدور حکم خرجی فرزند کمک بخواهید. در تمام این وضعیت ها بهتر است که با یک وکیل صحبت کنید.
 

یک ولی چه مدت باید خرجی فرزند را بپردازد؟


 خرجی فرزند باید تا زمانی که بچه تحت تکفل (وابسته) بشمار میرود پرداخت شود. در اکثر موارد حداقل تا زمانیکه بچه به سن 18 سالگی برسد، ادامه دارد. ولی پرداخت کننده ممکن است مجبور باشد خرجی فرزند را بعد از18 سالگی نیز ادامه دهد، درصورتیکه فرزندش به دلیل مریضی، ناتوانی جسمی یا دانشجوی تمام وقت بودن قادر به تامین خرجی خود نباشد. بچه های بالای 16 سال در صورت ازدواج یا ترک خانه تحت تکفل بشمار نمیروند.
پدر یا مادری که حضانت کامل فرزند را بعهده دارد، حتی اگر ازدواج مجدد و یا زندگی را با فرد دیگری شروع کند، ملزم به دادن خرجی فرزند میباشد.

فرم ارزیابی مهاجرت کانادا موسسه گنجی

دادگاه چکونه مقدار خرجی فرزند را تعیین میکند؟


دولت فدرال و ایالتی مقادیر اولیه قابل پرداخت بمنظور خرجی فرزند را تعیین نموده اند. این مقادیر مبنی بر هزینه های زندگی در هر استان میباشند و براساس دستورالعمل های حمایت از فرزند  Child Support Guidelines، محاسبه میشوند که میزان پرداخت آن را در این دستورالعمل ها از جدول خرجی فرزند بمنظور تعیین میزان اولیهٔ پرداخت استفاده میشود. این جدول در هریک از استانها و قلمروها فرق میکند. در اکثر موارد دادگاه از میزان تعیین شده در این جدول برای صدور حکم مربوط به خرجی فرزند استفاده میکند.
این جدول معمولا به جایی که شخصی پرداخت کننده در کانادا زندگی میکند، بستگی دارد. بعنوان مثال، اگر هر دو ولی در انتاریو زندگی میکنند، جدول مربوط به انتاریو در مورد آنها بکار میرود. اگر ولی پرداخت کننده در استان یا قلمرو دیگری زندگی کند، جدول همان جا در مورد او صدق میکند. اما اگر ولی پرداخت کننده خارج از کانادا بسر ببرد و ولی که سرپرستی بچه را بعهده دارد در انتاریو زندگی کند، خرجی فرزند براساسی جدول انتاریو محاسبه میشود.
مقدار اولیه که پرداخت کننده باید بپردازد به عوامل زیر بستگی دارد:
 . درآمد ناخالصی سالیانهٔ پرداخت کننده. یعنی میزان درآمد او قبل از پرداخت مالیات یا هر گونه کسورات دیگر
 . تعداد فرزندان تحت تکفل که پرداخت کننده باید خرجی آنها را بدهد.
در اکثر موارد، دادگاه به ولی پرداخت کننده دستور میدهد که مقدار اولیه را طبق دستورالعمل بپردازد. اما در برخی موارد، میزان پول دستور داده شده از طرف دادگاه با جدول دستورالعمل فرق میکند، مثل موارد زیر:

 - پرداخت خرجی برای فرزند بالای 18 سال باشد؛
 . زمان اقامت کودک با هر یک از والدین تقریباً مساوی باشد:
 . والدین دارای چندین فرزند باشند و هر کدام حداقل با یک فرزند زندگی کنند؛ یا
 . ولی پرداخت کننده دارای درآمد سالیانهٔ بسیار بالا باشد.
در این مواقع دادگاه به وضعیت خانوادگی نگاه میکند. مقدار خرجی براساسی درآمد هر دو ولی و نیاز فرزند (ان) میباشد.
همچنین ممکن است شما قادر باشید خرجی اضافی جهت هزینه های
 (special or extraordinary expenses)  خاص یا فوق شهریهٔ مهد کودک و تحصیلی، یا هزینه های مراقبت درمانی فوق العاده را اخذ کنید. چنانچه فرزند شما دارای هزینه های مخصوصی باشد، شما و ولی دیگر باید آنرا مشترکاً بپردازید. مقدار پولی که هرکدام از شما میپردازید بستگی به درآمد شما خواهد داشت.
دادگاه بندرت میتواند مقدار اولیهٔ خرجی را کاهش دهد. دادگاه تنها زمانی این عمل را انجام میدهد که ولی پرداخت کننده بتواند ثابت کند که مقدار تعیین شدهٔ دستورالعمل باعث سختی بیش از حد (undue hardship) برای او میشود. بدین معنی که او قادر نخواهد بود هزینه های زندگی خود را تامین کند. بعنوان مثال، دادگاه میتواند مقدار خرجی را کاهش دهد اگر پرداخت کننده معلول باشد یا باید به افراد تحت تکفل دیگر نیز خرجی بپردازد.
قبل از اینکه درخواست سختی بیش از حد پذیرفته شود، دادگاه به درآمد هریک از اعضاء خانواده هر دو طرف نگاه میکند تا استاندارد زندگی را در هر خانواده مقایسه کند. این بدین معناست که اگر شما یا ولی دیگر ازدواج مجدد کرده یا با یک شریک زندگی جدید زندگی میکنید، دادگاه این موضوع را مد نظر خواهد داشت.
شخص پرداخت کننده هنگام ارائه درآمد مالیاتی خود نمیتواند مقدار پول خرجی فرزند را بعنوان هزینه جهت کاهش مالیات طلب کند. شما هم مجبور نیستید دریافت خرجی فرزند را بعنوان درآمد خود اعلام نمایید.
 

آیا یک توافق یا حکم داد گاه در مورد خرجی فرزند میتواند تغییر پیدا کند؟


 چنانچه شما و ولی دیگر در رابطه با تغییر مقدار خرجی فرزند باهم بتوافق برسید، میتوانید توافقنامه جدیدی را امضا کنید. در صورتیکه نتوانید در رابطه با مقدار جدید به توافق برسید، هرکدام از شما میتواند از دادگاه حکم تغییر خرجی فرزند را تقاضا کند.
اگر حکمی از دادگاه را در دست دارید، باید از دادگاه تقاضا کنید تا در مقدار خرجی و شرایط حکم موجود تغییراتی ایجاد کند. این امر را(Varying the child support Order)  می نامند.
دادگاه تنها در صورت تغییر بسیار زیاد در وضعیت، مقدار خرجی را تغییر میدهد، بعنوان مثال، اگر درآمد شخصی پرداخت کننده افزایش یا کاهش یافته باشد، شرایط زندگی فرزند تغییر کرده باشد، و یا هزینه های مخصوصی جدیدی بوجود آمده باشند.
دلیل دیگری که دادگاه ممکن است مقدار خرجی فرزند را تغییر دهد، اینست که دستورالعمل های جدید وضع شوند. مقدار خرجی فرزند در حکم یا توافق فعلی براساسی دستورالعمل های قبلی تعیین میشوند و در زمان تغییر قانون بطور اتوماتیک تغییر نمیکنند. اگر دستورالعمل جدید میزان خرجی فرزندی که شما دریافت میکنید را تغییر دهد، شما نیز باید از دادگاه تغییر آن را درخواست کنید. در صورت دریافت خرجی فرزند، بهتر است که هر چند سال یکبار بررسی کنید تا به دستورالعمل های جدید خرجی فرزند پی ببرید. یک وکیل قانون خانواده میتواند در این رابطه به شما کمک کند.
 

حقوق و مسسئولیتهای شما


 زمانیکه خرجی فرزند را درخواست میکنید دارای حقوق و مسئولیتهایی نیز هستید.
.1 حق آگاه بودن از وضعیت مالی نشخص پرداخت کننده
زمانیکه شما خرجی فرزند را درخواست یا دریافت میکنید ، حق دارید حقایقی را در مورد امور مالی شخصی پرداخت کننده بدانید، که این را افشاگری مالی  (financial disclosure)  مینامند. شما به این اطلاعات نیاز دارید تا مطمئن شوید که شخصی پرداخت کننده مقدار خرجی فرزند را درست پرداخت میکند. طبق قانون، شخصی پرداخت کننده باید هر سال اطلاعات مربوط به درآمد خود را بشما ارائه دهد و لازم نیست که شما در مورد آن سوال کنید، مگر اینکه به نحو دیگری به توافق رسیده باشید.
 
گاهی اوقات ولی پرداخت کننده همکاری نمیکند و ممکن است:
 -اطلاعات لازم را بشما ندهد، یا
 - ترجیحاً بیکار بماند یا در شغلی کارکند که پول زیادی به او پرداخت نشود تا مجبور به پرداخت خرجی فرزند باشد.
در صورت چنین اتفاقی، شما باید دادگاه را متقاعد سازید که شخصی پرداخت کننده میتواند درآمد بیشتری داشته باشد، اما ترجیح میدهد که کار نکند. دادگاه میتواند میزان در آمد او را برآورد نماید، که در مورد شخص پرداخت کننده نسبت درآمد (imputing an income) نامیده میشود. دادگاه با استفاده از این درآمد نسبی مقدار خرجی که شما باید دریافت کنید را مشخص میکند.
.2والدینی که تحت پوشش خدمات اجتماعی هستند اگر شما از خدمات اجتماعی (مثل سازمان رفاه انتاریو - Ontario Work، (Ontario Disability Support Plan استفاده میکنید، باید بازهم سعی کنید که از ولی دیگر خرجی بگیرید. در غیر اینصورت ممکن است خدمات اجتماعی شما قطع یا باطل شود. هر دلاری که بابت خرجی فرزند میگیرید از وجه ماهیانهٔ دریافتی شما توسط خدمات اجتماعی کسر خواهد شد.
اگر حکم خرجی فرزند را در دست ندارید، دولت میتواند از طرف شما آنرا تقاضا کند. از شما انتظار میرود که در مورد تقاضانامه همکاری کنید. اگر دولت موفق به پیدا کردن ولی دیگر نشود، یا شما توسط ولی پرداخت کننده مورد اذیت و آزار واقع شده و نگران امنیت خود باشید، در اینصورت ممکن است دولت تقاضای خرجی نکند.
 
از والدین پرداخت کننده که تحت پوشش خدمات اجتماعی هستند، انتطار میرود که خرجی فرزند را طبق دستورالعمل پرداخت نمایند. ممکن است از فرد پرداخت کننده درخواست شود که خرجی فرزند را بپردازد، حتی اگر درآمد سالیانهٔ او بسیار کم باشد.
 
 

چه کسی این احکام را اجرا میکند؟


احکام در مورد خرجی فرزند از طریق دفتر مسئول حمایت از خانواده
 Family Responsibility office -FRO اجرا میشوند. یک اداره دولتی ایالتی است که هریک از احکام دادگاه در مورد خرجی فرزند بطور اتوماتیک در آنجا ثبت و بایگانی میشود. اگر شما و شریک سابق زندگیتان در مورد خرجی فرزند باهم به توافق رسیده اید، میتوانید یک کپی آن را جهت پی گیری مطمئن در FRO به ثبت برسانید.
FRO چکونه عمل میکند؟
در زمان ثبت حکم خرجی در FRO ولی پرداخت کننده باید تمام خرجی فرزند را از طریق آن به ولی دیگر ارسال نماید. FRO نیز به محض دریافت پول آنرا برای شما ارسال میدارد.
FRO دارای پرونده های زیادی میباشد و بعلت ازدیاد کار، ممکن است مجبور شوید بعد از ثبت حکم و قبل از شروع دریافت پول خرجی فرزند چندین ماه منتظر بمانید.
 

اگر پرداخت کننده این پول را نپردازد چه اتفاقی می افتد؟


 بعضی اوقات پرداخت کننده در پرداخت پول تاخیر یا کوتاهی میکند. FRO جهت گرفتن پول بشرح زیر عمل میکند:
 . اگر پرداخت کننده در جایی مشغول کار باشد، FRO میتواند به کارفرمایشی دستور دهد که پول مربوط به خرجی را از حقوق او کسر و به FRO ارسال نماید. این امر را توقیف دستمزد garnishing wages می نامند.
 اگر پرداخت کننده در جایی کار نمیکند یا شغل آزاد دارد، FRO میتواند پول خرجی را از حساب بانکی او بردارد، که این عمل را توقیف حساب بانکی - garnishing مینامند. FRO همچنین میتواند اموال شخصی او مثل اتومبیل یا خانه را تا هنگام پرداخت بدهی، تصرف کرده یا از فروش آنها جلوکیری نماید. در اینصورت اگر شخصی پرداخت کننده سعی برفروش اموال خود داشته باشد، FRO پول بدهی را از او اخذ میکند ۔
 . اگر پرداخت کننده همیشه در پرداخت خرجی فرزند تاخیر یا بدهی زیادی داشته باشد، FRO میتواند با تعلیق گواهینامهٔ رانندگی و یا باطل نمودن گذرنامه اش او را مجبور به پرداخت این پول نماید. همچنین میتواند پولی که دولت به وی بدهکار است مثل بازپرداخت مالیاتی یا مزایای بیمه استخدامی (بیکاری) را بمنظور خرجی فرزند از او اخذ کند.
شما نمیتوانید بعلت اینکه شخص پرداخت کننده در پرداخت خرجی فرزند تاخیر دارد و یا بی موقع میپردازد، دسترسی او به فرزندتان را ممنوع کنید. فقط در زمانیکه از امنیت فرزندتان هراسی دارید، میتوانید اجازهٔ دسترسی را به او ندهید و در این وضعیت باید فورا تقاضای کمک کنید. در مورد حق انتخابهای خود میتوانید با یک وکیل صحبت کنید و در مواقع اضطراری از طریق شمارهٔ 11 9 با پلیس تماس بگیرید.
 

اگر شخص پرداخت کننده در انتاریو زندگی نکند، چه میشود؟


در صورتی که شخصی پرداخت کننده در کانادا یا آمریکا زندگی کند. FRO بشما کمک میکند تا خرجی را بگیرید. این بدین علت است که تمامی استانها و ایالات با امضاع توافقنامه هایی به دفاتر FRO یا دفاتر مشابه آن در سایر استانها و ایالتها اجازه داده اند تا احکام خرجی فرزند را در سرا سر این مرزها و سرحدها اجرا کنند. انتاریوی همچنین دارای قراردادهایی با چند کشور دیگر شامل برمودا، غنا، هنگ کنگ، جمهوری چک و انگلیسی میباشد.
اگر ولی پرداخت کننده در کشوری زندگی کند که دارای قرارداد با انتاریو نباشد، در اینصورت FRO قادر به کمک بشما در مورد اجرایی حکم خرجی فرزند نمیباشد. تنها راهی که میتوانید خرجی خود را وصول کنید اینست که از قوانین کشوری که شخصی پرداخت کننده در آنجا زندگی میکند استفاده کنید. برای انجام این کار شاید یک وکیل بتواند به شما کمک کند.
اگر شما فرانکوفون (کسی که زبان مادریش فرانسه است) هستید دریافت مطالب به زبان فرانسه در روند دادگاه جزو حقوق شما میباشد. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با حقوقتان با یا وکیل، دفاتر حقوقی محلتان و یا تلفن امداد، زنان 2433-336-877-1 و یا 1-866-860-7082 YTT تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دسترسی به خدمات به زبان فرانسوی به سایتهای اینترنتی به ادرسهای زیر میتوانید مراجعه کنید
 WWW.onefamilylaw.ca
undroitdefamille.ca

دسته بندی خبرها
مهمترین های کانادا
پادکست ها
پربازدیدترینها

آرشیو اخبار کانادا

اخبار برگزیده

نظرسنجی مهاجرت کانادا

زمان بررسی کدام برنامه مهاجرتی سریعتر است؟

  • برنامه های مهاجرتی کانادا
  • ویزای طلایی و اقامت پرتغال
  • شهروندی و پاسپورت دومینیکا
شرکت کنندگان : تن