امتیاز همسرSpouse Characteristics


 اسپانسرشیپ همسر

8.امتیاز همسر Spouse/Common-law partner Characteristics:
 
متقاضی برنامه نیروی متخصص کبک که متاهل می باشد می تواند تا 17 امتیاز از همسر خود کسب کند.
امتیاز همسر در برنامه نیروی متخصص کبک

مدرک تحصیلی
 
امتیاز
دیپلم دبیرستان
 
1
دیپلم دبیرستان (فنی و حرفه ای)
 
2
گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله
 
1
گواهینامه غیر دانشگاهی(فنی و حرفه ای) حداقل 2 ساله
 
2
مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 3 ساله
 
3
مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله
 
1
مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله
 
2
لیسانس یا مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله
 
3
فوق لیسانس
 
4
دکترا
 
4
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
4
 
 
لیست مشاغل
 
امتیاز
لیست مشاغل گروه A
 
4
لیست مشاغل گروه B
 
3
لیست مشاغل گروه C
 
2
لیست مشاغل گروه D
 
1
لیست مشاغل گروه E,F,G
 
0
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
4


 
 
سن
 
امتیاز
بین 18 تا 35 سال
 
3
36 سال
 
2
37 سال
 
2
38 سال
 
2
39 سال
 
2
40 سال
 
1
41 سال
 
1
42 سال
 
1
43 سال و بالاتر
 
0
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
3
 
 
دانش زبان
 
امتیاز
مکالمه زبان فرانسه
 
0تا3
درک مطلب زبان فرانسه
 
0تا3
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
3