گواهینامه رانندگی در استان نووسکوشیا

/directory/ganjicocom/editor/ww.jpg

انواع گواهینامه رانندگی در استان نوااسکوشیا    Nova Scotia Driver's license

 فرد می بایست حداقل دارای 16 سال باشد. با گذراندن امتحان تئوری چند گزینه ای و معاینه چشم، مجوز رانندگی صادر شده و راننده مبتدی را مجاز به رانندگی در جاده ها با همراهی شخصی که دارای گواهینامه رانندگی نوااسکوشیا معتبر و کامل است و محتوی الکل خون (BAC) وی کمتر از 0.05 باشد می نماید. برای گواهینامه Class 7 و Class 8، مرحله مبتدی به مدت 6 ماه به طول می انجامد که می تواند به 3 ماه در صورتی که یک برنامه آموزشی یا تحصیلی رانندگی شناخته شده گذرانده شود کاهش یابد. شرایط راندن در این مرحله شامل: عدم حمل مسافر، به استثنای راننده ای که دارای حداقل یک گواهینامه Class 5 بوده و سطح الکل خون صفر برای راننده مبتدی است. تعلیقات موجب تاخیر فارغ التحصیلی برای راننده مجاز جدید با حداقل نیازمندی زمانی خواهد شد. 3 ماه در صورت شرکت در برنامه آموزشی یا تحصیلی رانندگی شناخته شده، 6 ماه در صورتی که چنین نباشد. زمانی که امتحان جاده به طور موفقیت آمیزی کامل شد، فرد مبتدی به مدت حداقل 2 سال به عنوان فرد مجاز جدید شناخته می شود. شرایط راندن شامل: سطح الکل خون صفر برای راننده مجاز جدید است. هیچ گونه ارتقاء در پس گواهینامه رانندگی Class 5 وجود ندارد و رانندگی بین نیمه شب و 5 صبح مگر در صورت همراهی یک راننده باتجربه ممنوع می باشد. حمل تنها یک مسافر در صندلی جلو و مسافران صندلی عقب به تعداد کمربندهای صندلی موجود محدود شده است.
 
راننده مجاز جدید می تواند برای معافیت از خاموشی رانندگی زمان شب جهت اهداف استخدامی درخواست نماید. راننده می بایست مستقیم ترین مسیر را جهت رفت و آمد از کار انتخاب نموده و مجاز به حمل مسافر در وسیله نقلیه خود نمی باشد. جهت "graduate" از مرحله راننده مجاز جدید، راننده به طور موفقیت آمیزی می بایست یک دوره 6 ساعته Defensive Driving را طی نموده یا دوره آموزش رانندگی کامل (25 ساعت تئوری، 10 ساعت زمان رانندگی) را تکمیل نماید. کپی گواهینامه فارغ التحصیلی فرد می بایست شخصاٌ یا به وسیله پست به دفتر Registry of Motor Vehicle برای اهداف ثبتی ارایه شود.