گواهینامه رانندگی در استان نیوبرونزویک

انواع گواهینامه رانندگی در استان نیوبرانزویک New Brunswick Driver's license

 Class 9 – Motor driven cycle license یا گواهینامه وسیله موتوری:
دارنده را مجاز به راندن وسیله موتوری و تراکتور مزرعه می نماید.
Class 8 – Farm Tractor license یا گواهینامه تراکتور مزرعه:
دارنده را فقط مجاز به راندن تراکتور مزرعه می نماید.

Class 7

سطح 1: گواهینامه مبتدی، شخصی را که در حال آموزش جهت راندن وسیله نقلیه موتوری است مجاز می نماید.
سطح 2: دارنده را مجاز به راندن وسایل نقلیه تشریح شده در Class 5 به استثنای Class 9 )وسایل موتوری) می نماید.

Class 6

دارنده را مجاز به راندن موتورسیکلت یا هرگونه وسیله نقلیه تشریح شده در Class 9 می نماید.

Class 5

دارنده را مجاز به راندن هرگونه وسیله نقلیه شامل: هرگونه وسیله نقلیه از Class 9 – هرگونه وسیله نقلیه موتوری 2 محوری به استثنای آمبولانس، تاکسی یا اتوبوس، هرگونه وسیله نقلیه موتوری 3 محوری به غیر از کامیون، از نوعی که برای استفاده در ساخت و ساز طراحی شده، نگهداری و تعمیر بزرگراه ها اعم از اینکه وسیله نقلیه مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد و – یدک کشیدن وسیله نقلیه یدک داری که ثبت شده و شامل جرم ناخالص 4500 کیلوگرم در پشت وسیله نقلیه موتوری یا خانه موتوری که در اینجا به آن اشاره شده بوده اما به ترمزهای کمپرسی مجهز نشده باشد.

Class 4

دارنده را مجاز به راندن هرگونه وسیله نقلیه از Class 5 – آمبولانس، تاکسی و – اتوبوس با ظرفیت کمتر از 25 مسافر می نماید.

Class 3

دارنده را مجاز به راندن وسیله نقلیه موتوری که دارنده گواهینامه Class 5 می تواند براند می نماید – وسیله نقلیه موتوری 2 محوری که یک وسیله نقلیه یدک دار را می کشد، وسیله نقلیه یدک دار ثبت شده برای بالای جرم ناخالص 4500 کیلوگرم اما به ترمزهای کمپرسی مجهز نشده باشد – وسیله نقلیه موتوری با 3 محور یا بیشتر و – وسیله نقلیه موتوری با 3 محور یا بیشتر که در حال یدک کشیدن یک وسیله نقلیه یدک داری که به ترمزهای کمپرسی مجهز نشده باشد.

Class 3/4

دارنده را مجاز به راندن وسیله نقلیه موتوری که دارنده گواهینامهClass 3 یا Class 4 می تواند براند می نماید.

Class 2

دارنده را مجاز به راندن هرگونه وسیله نقلیه ای که دارنده گواهینامه Class 3، Class 4 یا Class 5 می تواند براند می نماید و – اتوبوس با ظرفیت بیش از 24 مسافر.

Class 1

دارنده را مجاز به راندن هرگونه وسیله نقلیه ای که دارنده گواهینامه Class 2 ، Class 3 یا Class 4 یا Class 5 می تواند براند – یدک کش کامیون، یدک کش کامیونی که نیمه تریلر را یدک می کشد، یدک کش کامیونی که نیمه تریلر و تریلر را یدک می کشد – هرگونه یدک کشی که تریلر مجهز به ترمزهای کمپرسی را یدک می کشد و – یدک کش کامیونی که تریلر مجهز به ترمزهای کمپرسی را یدک می کشد.
کلیه متقاضیان Class 1، Class 2، Class 3 و Class 4 می بایست برنامه Graduated License و Medical را تکمیل نموده باشند. علاوه بر یک Class، یک گواهینامه رانندگی در نیوبرونزویک می تواند جهت بسط انواع وسایل نقلیه ای که می تواند توسط دارنده گواهینامه رانده شود تائیدیه گردد. تائیدیه ها به قرار زیر می باشند:
 
  • A   بر کلیه موتورسیکلت ها معتبر می باشد.
  • B   برای اتوبوس مدرسه معتبر می باشد.
  • C    برای موتورسیکلت و اتوبوس مدرسه معتبر می باشد.
  • D    برای موتورسیکلت با اندازه موتور بیش از 50 سانتی متر مکعب معتبر می باشد، در صورتی که از 550 سانتی متر مکعب تجاوز ننماید.
  • E     برای وسایل نقلیه ای که به ترمزهای کمپرسی مجهز شده معتبر می باشد.

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن