گواهینامه رانندگی در استان کبک

/directory/ganjicocom/editor/sssssssss.jpg

انواع  گواهینامه رانندگی در استان کبک

 

Learner’s permit   یا مجوز مبتدی:

این مجوز در سن 16 سالگی با گذراندن امتحان چند گزینه ای تئوری جاده می تواند دریافت شود. مجوز رانندگی صادرشده، راننده مبتدی را مجاز به رانندگی در جاده ها به همراهی شخصی که دارای گواهینامه رانندگی در کبک است، خواهد نمود. در حال رانندگی، فرد مبتدی می بایست دارای سطح محتوی الکل خون صفر درصد بوده و تخلفات رانندگی به 4 نمره منفی محدود شده است که در این صورت موجب 3 ماه تعلیق و تمدید دوره آموزش با همان مقدار زمان خواهد شد.

 

Probationary license   یا گواهینامه مشروط:

این مجوز پس از دارابودن learner’s permit به مدت 8 یا 12 ماه در صورتی که راننده تعداد خاصی از دروس رانندگی را در یک مدرسه رانندگی شناخته شده تکمیل نموده باشد قابل دریافت است. گواهینامه مشروط پس از تکمیل موفقیت آمیز امتحان جاده کسب می شود. محدودیت شامل این است که راننده می بایست دارای سطح محتوی الکل خون صفر بوده، حد نمرات منفی 4 که در این صورت موجب 3 ماه تعلیق و تمدید دوره مشروط خواهد شد.

 

Driver’s license گواهینامه رانندگی کانادا

در صورت سن 18-16 سالگی پس از پایان دوره 2 ساله مشروط قابل دریافت می باشد یا اگر راننده در صورت دارابودن 65 سال یا بالاتر امتحان رانندگی گواهینامه مشروط را گذرانده باشد.

گواهینامه ها در دسته بندی هایی قرار گرفته و ممکن است نیازمند آموزش و معاینات خاص باشد:
 •  ترکیب وسایل نقلیه سنگین (Class 1).
 • اتوبوس (Class 2).
 • کامیون یک بخشی (Class 3).
 • وسیله نقلیه اضطراری (Class 4A).
 • اتوبوس کوچک یا مینی بوس (Class 4B).
 • تاکسی (Class 4C).
 • وسیله نقلیه مسافری (Class 5).
 • کلیه موتورسیکلت ها (Class 6A).
 • اندازه سیلندر 400 cc یا کمتر (Class 6B).
 • اندازه سیلندر 125 cc یا کمتر (Class 6C).
 • موتورگازی یا اسکوتر موتوری (Class 6D).
 • تراکتور مزرعه (Class 8).

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

 • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
 • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
 • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن