فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

امتیازبندی نیروی متخصص کبک: پیشنهاد شغلی

بازگشت

امتیازبندی نیروی متخصص کبک

3. پیشنهاد شغلی Job offer:

متقاضی نیروی متخصص کبک می تواند تا 10 امتیاز از طریق داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کبکی کسب کند.

نوع پیشنهاد شغلی
 
امتیاز
پیشنهاد شغلی از کارفرمای واقع در مونترال
 
  8
پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارج از مونترال
 
 10
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
 10

قسمت بعدی امتیازبندی کبک را ببینید : 4-  سابقه کار
سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما