مهاجرت به وینیپگ منیتوبا

بازدیدکنندگان : 953 نفر 1402/08/20
مهاجرت به وینیپگ منیتوبا
آخرین قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در سال 2023

آخرین قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در سال 2023 در تاریخ 2 و 3 نوامبر برگزار شد و 436 دعوتنامه برای اقامت دائم کانادا صادر شد. 60 نفر از متقاضیانی که دعوتنامه دریافت کردند پروفایل اکسپرس اینتری معتبر و کد اعتبار سنجی جویندگان کار را داشتند. 

 

مهاجرت به منیتوبا

دولت منیتوبا کانادا امسال تعداد زیادی مهاجر را جذب کرد که در ادامه رشته های پذیرش شده و تعداد آنها مشخص شده:
  • مهاجرت به منیتوبا با روش کارآفرینی
  • مهاجرت به منیتوبا با روش تحصیلی
  • مهاجرت به منیتوبا با روش نیروی متخصص

جزئیات کامل قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 2 و 3 نوامبر 2023
برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 204 
امتیاز قطعی: 785 امتیاز

برنامه آموزش بین المللی 
پروفایل های تعیین شده همه شرایط لازم برای برنامه آموزش بین المللی را داشتند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 131 

برنامه نیروی کار ماهر در خارج از منیتوبا
تعداد دعوتنامه صادر شده: 65
امتیاز قطعی: 708

برنامه ویژه مهاجرتی برای اوکراینی ها
تعداد دعوتنامه صادر شده: 36


قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 5 اکتبر 2023
قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا برای مشاغل مورد تقاضا
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 219 دعوتنامه 
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 610
مشاغلی که براساس کد ملی مشاغل در این قرعه کشی در نظر گرفته شده اند:
- معاونت فنی و حمل و نقل و کنترل کدناک 72
- تجارت عمومی کدناک 73
- دستیار و رانندگان حمل و نقل، اپراتورها و کارگران کدناک 75

قرعه کشی برای همه مشاغل در منیتوبا
تعداد دعوتنامه های صادر شده:222 دعوتنامه 
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 629 

برنامه آموزش بین المللی
پروفایل ها در سیستم همه شرایط برنامه آموزش بین المللی را داشتند. 
تعداد دعوتنامه های صادر شده:60 دعوتنامه

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شدند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 41 دعوتنامه
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 601

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 28 سپتامبر 2023
برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا
تعداد دعوتنامه صادر شده: 1.072 دعوتنامه
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 605 
از کل این دعوتنامه ها حدود 504 دعوتنامه برای افرادی که پروفایل اکسپرس اینتری معتبر و کد اعتبار سنجی جویندگان کار را داشتند صادر شد. 

قرعه کشی منیتوبا در تاریخ 21 سپتامبر 2023
قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا برای مشاغل هدفمند 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 298 دعوتنامه
امتیازات قطعی در این قرعه کشی: 612
براساس اطلاعات از آمار کانادا، برنامه مهاجرت استانی منیتوبا پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا هستند را انتخاب کرده است. 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا برای همه مشاغل
همه پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند در نظر گرفته نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
تعداد دعوتنامه: 239
امتیازات قطعی: 631

برنامه آموزش بین المللی
تعداد دعوتنامه صادر شده: 56 دعوتنامه برای دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل از کالج ها یا دانشگاههای منیتوبا

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوتنامه دریافت کردند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 27 دعوتنامه 
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 723

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 7 سپتامبر2023
برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا برای مشاغل مورد تقاضا
تعداد دعوتنامه صادر شده: 230 دعوتنامه
امتیازات قطعی در این قرعه کشی: 595
براساس اطلاعات از اداره آمار کانادا برنامه مهاجرت استانی پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا هستند را انتخاب کرده است. 

قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا برای همه مشاغل
برنامه مهاجرت استانی منیتوبا همه مشاغلی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب نشده بودند را در این قرعه کشی در نظر گرفت. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 236 دعوتنامه
امتیازات قطعی:640

برنامه آموزش بین المللی
تعداد دعوتنامه صادر شده: 52 دعوتنامه برای دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل از کالج ها یا دانشگاه های منیتوبا

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شده اند در این قرعه کشی در نظر گرفته می شوند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 40 دعوتنامه 
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 724 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 24 آگوست2023
قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا برای مشاغل مورد تقاضا
تعداد دعوتنامه صادر شده: 256 دعوتنامه
امتیازات قطعی:612
براساس اطلاعات از اداره آمار کانادا، برنامه مهاجرت استانی منیتوبا پروفایل ها را براساس مشاغل مورد تقاضا انتخاب کرده است. 
برنامه مهاجرت استانی منیتوبا مشاغل زیر را براساس کد طبقه بندی ملی مشاغل انتخاب کرده است:
- تجارت و بازرگانی عمومی کدناک 73
- توزیع پست و پیام، سایر اپراتورهای تجهیزات حمل و نقل و کارگران تعمیر و نگهداری مرتبط کدناک 74
- مددکاران و کارگران و رانندگان حمل و نقل، اپراتورها و کارگران کدناک 75

قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند در نظر گرفته نشدند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 250 دعوتنامه
امتیاز قطعی: 646

برنامه آموزش بین المللی
تعداد دعوتنامه صادر شده: 63 دعوتنامه برای دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل از کالج ها یا دانشگاههای تعیین شده منیتوبا

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شده اند در این قرعه کشی در نظر گرفته شدند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 54 دعوتنامه
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 724

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 10 آگوست2023
قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا برای مشاغل مورد تقاضا
تعداد دعوتنامه صادر شده:249
امتیاز قطعی: 605
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند انتخاب شدند. 

برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا برای همه مشاغل
مشاغلی که در قرعه کشی هدفمند در نظر گرفته نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده:279 دعوتنامه
امتیاز قطعی:647

برنامه آموزش بین المللی
تعداد دعوتنامه صادر شده: 47

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 40 دعوتنامه 
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 708
امتیاز در این قرعه کشی در مقایسه با قرعه کشی قبلی در تاریخ 13 جولای 9 امتیاز کاهش پیدا کرد. 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 27 جولای 2023
قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا برای همه مشاغل
تعداد دعوتنامه صادر شده:335
امتیاز قطعی:614
براساس اطلاعات آماری کانادا، برنامه مهاجرت استانی پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند را انتخاب کردند. 

قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در نظر گرفته نشده بودند در این قرعه کشی در نظر گرفته شدند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 202 دعوتنامه 
امتیاز قطعی:649

برنامه آموزش بین المللی
تعداد دعوتنامه صادر شده: 51

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شده بودند در این قرعه کشی انتخاب شدند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 21
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 717
در این قرعه کشی نسبت به قرعه کشی قبلی در تاریخ 13 جولای امتیازات حدود 57 امتیاز کاهش پیدا کرده است. 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 20 جولای 2023
در تاریخ 20 جولای منیتوبا از طریق برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا حدود 595 دعوتنامه برای اقامت دائم را صادر کرد. 
از کل این دعوتنامه ها حدود 340 دعوتنامه برای افرادی که پروفایل معتبر اکسپرس اینتری و کد اعتبار سنجی جویندگان کار را داشتند صادر شد. 
براساس سیستم امتیازی ابراز علاقه برنامه مهاجرت استانی منیتوبا، امتیازات به 611 رسید. 
برنامه مهاجرت استانی منیتوبا هیچ قرعه کشی برای نیروی کاری ماهر در منیتوبا یا برنامه آموزش بین المللی در تاریخ 20 جولای 2023 برگزار نکرد. 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 13 جولای 2023
قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا برای مشاغل مورد تقاضا
تعداد دعوتنامه صادر شده:205
امتیاز قطعی:604
براساس اطلاعات آماری کانادا، برنامه مهاجرت استانی پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند را انتخاب کرد. 

برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند برنامه مهاجرت استانی در نظر گرفته نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 237
امتیاز قطعی: 661

برنامه آموزش بین المللی
تعداد دعوتنامه صادر شده: 57

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور 
برنامه مهاجرت استانی پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شده بودند در این قرعه کشی در نظر گرفت. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 41 دعوتنامه
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 774
امتیاز در این قرعه کشی در مقایسه با قرعه کشی قبلی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا حدود 57 امتیاز افزایش پیدا می کند. 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 29 ژوئن 2023
قرعه کشی هدفمند برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا
تعداد دعوتنامه صادر شده: 315 دعوتنامه
امتیاز قطعی: 613
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند در قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا انتخاب شدند. 
 قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا فقط برای سه شغل در بخش صنایع غذایی در مقایسه با 70 شغلی که در قرعه کشی قبلی بود انجام شد. 
- مدیران رستوران و خدمات غذایی کدناک 60030
- ناظران خدمات غذایی کدناک 62020
- متصدیان غذا، دستیاران آشپزخانه و مشاغل پشتیبانی کدناک 65201

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا برای همه مشاغل
در این قرعه کشی پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب نشده بودند در این قرعه کشی در نظر گرفته شدند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 184 دعوتنامه 
امتیاز قطعی: 662

برنامه آموزش بین المللی 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 62 

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 26
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 717
امتیاز در این قرعه کشی در مقایسه با قرعه کشی قبلی فقط یک امتیاز کاهش پیدا کرده است اما در مقایسه با قرعه کشی در تاریخ یک ژوئن امتیازات حدود 84 امتیاز کاهش پیدا کرده است. 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 15 ژوئن 2023
قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا برای مشاغل هدفمند
تعداد دعوتنامه صادر شده: 255
امتیاز قطعی: 602
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند در این قرعه کشی انتخاب شدند. 

قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا برای همه مشاغل 
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب شده بودند در این قرعه کشی در نظر گرفته شدند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 205
امتیاز قطعی: 665

برنامه آموزش بین المللی
تعداد دعوتنامه صادر شده: 59

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شده بودند در این قرعه کشی در نظر گرفته شدند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 21 دعوتنامه 
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 718
 امتیاز در این قرعه کشی نسبت به قرعه کشی قبلی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ یک ژوئن حدود 83 امتیاز کاهش پیدا کرد. 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ یک ژوئن 2023
قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا برای مشاغل هدفمند
تعداد دعوتنامه صادر شده: 262
امتیاز قطعی: 607
پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند در این قرعه کشی هدفمند انتخاب شدند. 

قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند در نظر گرفته نشده بودند دراین قرعه کشی شرکت کردند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 240
امتیاز قطعی: 669

برنامه آموزش بین المللی
تعداد دعوتنامه های صادر شده: 56 

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شده اند در این قرعه کشی در نظر گرفته شدند. 
تعداد دعوتنامه های صادر شده: 31
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 801

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 18 می 2023
قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر برای مشاغل مورد تقاضا
تعداد دعوتنامه صادر شده: 287
امتیاز قطعی: 610
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 

قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب نشدند در این قرعه کشی در نظر گرفته شدند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 191
امتیاز قطعی: 701

برنامه آموزش بین المللی
تعداد دعوتنامه صادر شده: 21

 برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا 
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شده اند در این قرعه کشی در نظر گرفته شدند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 27 
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 721

قرعه کشی برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا برای مشاغل هدفمند
تعداد دعوتنامه صادر شده: 252
امتیاز قطعی: 606

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی مشاغل هدفمند در نظر گرفته نشدند در این قرعه کشی شرکت می کنند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 199
امتیاز قطعی: 650

برنامه آموزش بین المللی 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 39

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از منیتوبا
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شده اند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
تعداد دعوتنامه صادر شده: 49
حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 699
 
برچسب ها :
سوال خود را از وکیل کانادا اینجا مطرح کنید:
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
تعداد پرسش ها: 0

نظرسنجی مهاجرت کانادا

با ورک پرمیت ناشی از توریستی ایرانیان کدام روش برای کسب اقامت دائم pr بهتر است؟

  • اکسپرس اینتری
  • استارتاپ ویزا کانادا
  • جاب آفر
  • برنامه استانهای کم جمعیت
شرکت کنندگان : تن