مهاجرت مانیتوبا کانادا وینیپگ

بازدیدکنندگان : 382 نفر 1402/12/07
مهاجرت مانیتوبا کانادا وینیپگ
اولین قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا در سال 2024
اگر قصد مهاجرت به منیتوبا را دارید باید امتیاز قبولی شما بیشتر از میانگین سال 2023 که اینجا توضیح می دهیم باشد.

امتیاز قبولی مانیتوبا 2024
منیتوبا در اولین قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی در تاریخ 11 ژانویه 2024 حدود 423 دعوتنامه برای اقامت دائم صادر کرد. 
در این قرعه کشی 73 نفر از افرادی که دعوتنامه دریافت کردند کد اعتبار سنجی جستجوی کار و پروفایل اکسپرس اینتری فعال داشتند. 
جزئیات اولین قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در سال 2024
1-برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا
-دعوتنامه صادر شده:166
-امتیاز در این قرعه کشی: 823
نکته:داشتن اقوام نزدیک در منیتوبا
افرادی که یکی از اعضای خانواد آنها مقیم دائم یا شهروند کانادا است و حداقل یک سال در منیتوبا زندگی کرده است انتخاب می شوند. 
-دعوتنامه صادر شده: 168
-امتیاز در این قرعه کشی: 607

2-برنامه آموزش بین المللی منیتوبا
پروفایل هایی که شرایط لازم برای برنامه آموزش بین المللی را دارند انتخاب شدند. 
-تعداد دعوتنامه صادر شده:58 

3-برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور منیتوبا
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوت شدند. 
-تعداد دعوتنامه صادر شده: 31
-امتیاز در این قرعه کشی: 639
 

اگر در سال 2024 می خواهید شانس قبولی خود را در منیتوبا بسنجید به آخرین امتیازات قبولی این استان در سال 2023 توجه فرمایید.

 

نتایج همه قرعه کشی های برنامه مهاجرت استانی منیتوبا 2023

 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 28 دسامبر

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا
داشتن فامیل در منیتوبا
افرادی که یکی از اعضای خانواده آنها در منیتوبا مقیم دائم یا شهروند کانادا است و حداقل یک سال در منیتوبا اقامت داشته اند انتخاب می شوند. 
-تعداد دعوتنامه صادر شده: 160
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 612

برنامه آموزش بین المللی
پروفایل هایی که شرایط لازم برای این برنامه را داشتند انتخاب شدند. 
-دعوتنامه صادر شده: 67

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور 
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک دعوت شدند. 
-دعوتنامه صادر شده: 27
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 698
از 254 دعوتنامه صادر شده در این قرعه کشی 53 دعوتنامه برای مهاجرانی صادر شد که پروفایل اکسپرس اینتری معتبر و کد اعتبار سنجی جستجوی کار داشتند. 

 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 21 دسامبر

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
-دعوتنامه صادر شده: 1113
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 601
از 1113 دعوتنامه صادر شده در این قرعه کشی 529 دعوتنامه برای افرادی که پروفایل اکسپرس اینتری معتبر و کد اعتبار سنجی کار را داشتند صادر شد. 
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 14 دسامبر

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا
باید تحصیلات متوسطه را در منیتوبا به پایان برسانید. 
متقاضی یا همسرش باید تحصیلات متوسطه را در منیتوبا گذرانده باشند. 
-دعوتنامه صادر شده: 160
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 774

برنامه آموزش بین المللی
پروفایل هایی که شرایط این برنامه را داشتند دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 62

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور 
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 61
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 714
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 30 نوامبر

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا
داشتن اقوام نزدیک در منیتوبا
یکی از اعضای خانواده مهاجر باید مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد و حداقل یک سال در منیتوبا زندگی کرده باشد. 
-دعوتنامه صادر شده: 148
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 609

برنامه آموزش بین المللی
پروفایل هایی که شرایط این برنامه را داشتند دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 82

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق استخدام استراتژیک دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 38
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 720
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 16 نوامبر 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا 
-دعوتنامه صادر شده: 100
-امتیاز در این قرعه کشی: 809

قرعه کشی برای مشاغل خاص
-دعوتنامه صادر شده: 92

برنامه آموزش بین المللی
پروفایل هایی که شرایط این برنامه را داشتند دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 61

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 48
-امتیاز در این قرعه کشی: 721
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 2 نوامبر

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا
-دعوتنامه صادر شده: 204
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 785

برنامه آموزش بین المللی
پروفایل هایی که شرایط این برنامه را داشتند دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 131

برنامه نیروی کار ماهر در خارج از منیتوبا
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 65
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی:708
از 400 دعوتنامه صادر شده در این قرعه کشی حدود 60 دعوتنامه برای مهاجرانی که پروفایل اکسپرس اینتری معتبر و کد اعتبار سنجی جویندگان کار را داشتند صادر شد. 
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 5 اکتبر

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا
قرعه کشی برای مشاغل خاص
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 
-دعوتنامه صادر شده: 219
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 610
در این قرعه کشی مشاغل با کد ناک 2021 در نظر گرفته شدند:
-افسران و کنترل کنندگان فنی و حمل و نقل کد ناک 72
-معاملات عمومی کد ناک 73
-مددکاران و کارگران و دیگر رانندگان حمل و نقل، اپراتورها و کارگران کد ناک 75

قرعه کشی برای همه مشاغل
همه پروفایل هایی که در قرعه کشی برای مشاغل خاص در نظر گرفته نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 222
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 629

برنامه آموزش بین المللی
پروفایل هایی که شرایط این برنامه را داشتند دعوتنامه صادر کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 60 

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 41
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 601
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی در تاریخ 28 سپتامبر

قرعه کشی فقط برای برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور انجام شد. 
-دعوتنامه صادر شده: 1072
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 605
از 1072 دعوتنامه صادر شده در این قرعه کشی حدود 504 دعوتنامه برای مهاجرانی صادر شد که پروفایل اکسپرس اینتری معتبر و کد اعتبار سنجی جویندگار کار را داشتند. 
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 21 سپتامبر

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی هدفمند
-دعوتنامه صادر شده: 298
-امتیاز در این قرعه کشی: 612
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 

برنامه نیروی کار ماهر در منیتوبا
پروفایل هایی که در قرعه کشی برای مشاغل هدفمند انتخاب نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده:239
-امتیاز در این قرعه کشی: 631

برنامه آموزش بین المللی
-دعوتنامه صادر شده: 56 دعوتنامه برای دانشجویان خارجی فارغ التحصیل از کالج ها یا دانشگاههای منیتوبا

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 27
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 723
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 7 سپتامبر 

برنامه نیروی کار ماهر در منیتوبا و قرعه کشی برای مشاغل هدفمند 
-دعوتنامه صادر شده: 230
-امتیاز در این قرعه کشی: 595
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی برای همه مشاغل 
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند در نظر گرفته نشدند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 263
-امتیاز در این قرعه کشی: 640

برنامه آموزش بین المللی 
-دعوتنامه صادر شده: 52 دعوتنامه برای دانشجویان خارجی فارغ التحصیل از کالج ها یا دانشگاههای منیتوبا

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 40
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 724
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 24 آگوست 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی هدفمند
-دعوتنامه صادر شده: 256
-امتیاز در این قرعه کشی:612
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 
برنامه مهاجرت استانی مشاغل با کد ناک زیر را مورد هدف قرار داد:
-معاملات عمومی کد ناک 73
-توزیع پست و پیام، سایر اپراتورهای تجهیزات حمل و نقل و کارگران تعمیر و نگهداری کد ناک 74

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند در نظر گرفته نشدند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 250
-امتیاز در این قرعه کشی: 646
برنامه آموزش بین المللی: 63 دعوتنامه برای دانشجویان خارجی فارغ التحصیل از کالج ها یا دانشگاههای منیتوبا

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 54
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 724 
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 10 آگوست

برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا و قرعه کشی هدفمند مشاغل
-دعوتنامه صادر شده: 249
-امتیاز در این قرعه کشی: 605
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 

برنامه نیروی کاری ماهر و قرعه کشی برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 279
-امتیاز در این قرعه کشی: 647
برنامه آموزش بین المللی: 47 دعوتنامه صادر شده است. 

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل ها از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 40
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 708
امتیاز در این قرعه کشی در مقایسه با قرعه کشی قبلی در تاریخ 13 جولای حدود 9 امتیاز کاهش پیدا کرد. 
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 27 جولای

برنامه نیروی کاری ماهر منیتوبا و قرعه کشی هدفمند مشاغل
-دعوتنامه صادر شده: 335
-امتیاز در این قرعه کشی: 614
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 202
-امتیاز در این قرعه کشی: 649
برنامه آموزش بین المللی: 51 دعوتنامه صادر شده است. 

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 21
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 717
امتیاز در این قرعه کشی در مقایسه با قرعه کشی قبلی در تاریخ 13 جولای حدود 57 امتیاز کاهش پیدا کرده است. 
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 20 جولای 

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور در تاریخ 29 جولای برای 595 نفر دعوتنامه اقامت دائم را صادر کرد. 
340 پروفایل از 595 پروفایل دارای پروفایل اکسپرس اینتری معتبر و کد اعتبار سنجی جویندگان کار بودند. 
براساس سیستم امتیازی منیتوبا امتیاز ابراز علاقه به 611 کاهش پیدا کرده است. 
برنامه مهاجرت استانی منیتوبا برای نیروهای کاری ماهر یا برنامه آموزش بین المللی در تاریخ 20 جولای 2023 هیچ قرعه کشی برگزار نکرد. 

 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 13 جولای 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی هدفمند مشاغل
-دعوتنامه صادر شده: 205
-امتیاز در این قرعه کشی: 604
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند در نظر گرفته نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 237
-امتیاز در این قرعه کشی: 661
برنامه آموزش بین المللی: 57 دعوتنامه صادر شده است. 

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 41
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 774
امتیاز در این قرعه کشی در مقایسه با قرعه کشی قبلی 57 امتیاز افزایش پیدا کرده است. 
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 29 ژوئن

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی هدفمند مشاغل
-دعوتنامه صادر شده: 315
-امتیاز در این قرعه کشی: 613
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 
این قرعه کشی فقط 3 شغل در صنایع غذایی در مقایسه با 70 شغل در قرعه کشی قبلی منیتوبا را مورد هدف قرار داده است. 
-مدیران رستوران و خدمات غذایی کد ناک 60030
-ناظران خدمات غذا کد ناک 62020
-متصدیان پیشخوان غذا، دستیاران آشپزخانه و مشاغل مرتبط کد ناک 65201

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 184
-امتیاز در این قرعه کشی: 662
برنامه آموزش بین المللی: 62 دعوتنامه صادر شده است. 
برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 26 
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 717
امتیاز در این قرعه کشی در مقایسه با قرعه کشی قبلی فقط یک امتیاز کاهش پیدا کرد اما در مقایسه با قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 1 ژوئن حدود 84 امتیاز کاهش پیدا کرده است. 
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 15 ژوئن

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی هدفمند مشاغل
-دعوتنامه صادر شده: 255
-امتیاز در این قرعه کشی: 602
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 205
-امتیاز در این قرعه کشی: 665
برنامه آموزش بین المللی: 59 دعوتنامه صادر شده است. 

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور 
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 21 
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 718
امتیاز در این قرعه کشی در مقایسه با قرعه کشی قبلی در تاریخ یک ژوئن حدود 83 امتیاز کاهش پیدا کرده است. 
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ یک ژوئن 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی هدفمند مشاغل 
-دعوتنامه صادر شده: 262
-امتیاز در این قرعه کشی: 607
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 240
-امتیاز در این قرعه کشی: 669
برنامه آموزش بین المللی: 56 دعوتنامه صادر شده است. 

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 31 
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 801
 

قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 18 می

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی هدفمند مشاغل
-دعوتنامه صادر شده: 287
-امتیاز در این قرعه کشی: 610
براساس اطلاعات آماری کانادا، پروفایل هایی که براساس مشاغل مورد تقاضا بودند دعوت شدند. 

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 191
-امتیاز در این قرعه کشی: 701
برنامه آموزش بین المللی: 21 دعوتنامه صادر شده است. 

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخداکم استراتژیک دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 27
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 721
 

برنامه مهاجرت استانی منیتوبا در تاریخ 4 می

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی هدفمند مشاغل
-دعوتنامه صادر شده: 252
-امتیاز در این قرعه کشی: 606

برنامه نیروی کاری ماهر در منیتوبا و قرعه کشی برای همه مشاغل
پروفایل هایی که در قرعه کشی هدفمند انتخاب نشده بودند در این قرعه کشی شرکت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 199
-امتیاز در این قرعه کشی: 650 
برنامه آموزش بین المللی
-دعوتنامه صادر شده: 39

برنامه نیروی کاری ماهر در خارج از کشور
پروفایل هایی که از طریق طرح استخدام استراتژیک منیتوبا دعوتنامه دریافت کردند. 
-دعوتنامه صادر شده: 49 
-حداقل امتیاز در این قرعه کشی: 699
 
برچسب ها :
سوال خود را از وکیل کانادا اینجا مطرح کنید:
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
تعداد پرسش ها: 0

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام تغییر در برنامه استارتاپ ویزای کانادا قابل پیش بینی است؟

  • سهمیه بندی طرح ها
  • افزایش قیمت ویزا
  • سخت تر شدن برنامه
  • تسریع روند بررسی ویزا در سفارت
شرکت کنندگان : تن