تبدیل تاریخ

مسیر نما :خانهconvert-date
  • خورشیدی به میلادی
  • میلادی به خورشیدی
  • تاریخ :

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام تغییر در برنامه استارتاپ ویزای کانادا قابل پیش بینی است؟

  • سهمیه بندی طرح ها
  • افزایش قیمت ویزا
  • سخت تر شدن برنامه
  • تسریع روند بررسی ویزا در سفارت
شرکت کنندگان : تن